Dapil NTB 2

Nazham Batu Ngompal (Ilmu Tajwid)

Menasional.com – Nazham batu ngompal Karya: Al`alimul Allamah Wal Arifu Billah Almagfurulah as Syaikh Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al`Ampenani rohimahullohuta`ala wa nafa`ana wa bi`ulumihi fiddarayni aamiin

NAZHAM BATU NGOMPAL

Belajar olehmu tajwid yang soheh#

Karena qur’an turunnya fashih
Jangan membaca bacaan qabih#

Takut ancaman hadits yang shahih
Rajin berguru pada ahlinya

Dapil NTB 2

Baca olehmu bacaan jibrila # Jangan membaca bermain gila
Firman ilahi didalam tanzila# Warattilil qur’aana tartiila
Rajin berguru pada ahlinya

Jaranglah pandai membaca qur’an# Kebanyakan asyik tidak karuan
Malu berguru tajwidnya qur’an# Besar kepala takut teguran
Rajin berguru pada ahlinya

Ayo hai saudara ayo hai saudari# Tuntutlah ilmu setiap hari
Jangan bermegah kesana kemari# Agar selamat belakang hari
Rajin berguru pada ahlinya

Kata faqir yang mengharap rahmat tuhan #
Khadimutullabin binahdlatil wathan
Alhamdulillahi dengan sholat salam #
Atas muhammad penghulu kullil anam
Wa’alihi dan sahabatnya yang nujum#

Dapil NTB 2

dan tabi’in dan muslimin dengan umum
Waba’du ini terjemah melayu #
Untuk anak yang mubtadi berguru
Anak sasak bangsaku indonesia #

Pada hukum tajwid kitab yang mulia
Diterjemah dari nazham yang bernama #
Thuhfatul athfali kitab yang utama
Dinamakan nazham batu ngompal atas #

Air otak murid rajin tidak malas

Moga moga nazham ini bermanfaat #
Bagi umum didunia wa akhirat

Dapil NTB 2

HUKUM NUN SUSKUN DAN TANWIN

Tsabit bagi nun yang mati dan tanwin #

Empat hukum maka bacalah tabyin
Yang pertama hukumnya izhar halqi #
Jika datang sebelum hurufil halqi

Enam huruf yaitu hamzun ha’un #
‘ainun waha’un tsumma ghainun kho’u
Yang kedua nama hukumnya idgham #
Di yarmuluna tersusun nyata enam

Huruf ini qismani bila bertemu #
Idgham bigunnati hurufnya yanmu
Tapi jika pertemuan dikalimah #

Satu kasinwanin wadun ya tertegah
Yang kedua idgham bighairi gunnah #
Dalam huruf ral terdapat fahamilah

Ketiganya iqlabu ‘indal ba’i #
Suara mim dengung sama ikhfa’i
Hukum keempat dinamakan ikhfa’ #

Pada huruf yang baqiyah minal hija’
Lima belas hurufnya terbilang terang #
Cukup pada awal kalim bait yang datang
صف ذاثناكم جادشخص قدسما # دم طيبازدفى تقى ضع ظالما

HUKUM MIM DAN NUN TASYDID

Mimun wanunun syuddida dengungn keras #
Dinamakan ghunnah musyaddadah jelas

HUKUM MIM MATI

Mim yang mati bila datang sebelum hija’ #
selainan alif katanya ulama’
Maka hukumnya terdapat tiga rata #
ikhfa’u idghamun waizharun nyata

Yang pertama bernama ikhfa’ syafawi #
datangnya qablal ba’i terketahui
Yang kedua idgham bimitsliha ada #
lah namanya idgham shagir hai pemuda

Yang ketiga izhar pada baqiyah #
min ahrufin dinamakan safwiyah
Awas jangan ikhfa’ pada wawin wafa #
karena dekat dan bersatu jangan lupa

HUKUM LAM AL DAN LAM FI’IL

Lam al dua hal pemuda dan pemudi #
yang pertama izhar hurufnya terjadi
Empat belas maka fahamkan romzah #
di ibgi hajjaka wakhaf aqiimah

Yang kedua wajib diidghamkan dalam #
empat belas pula rumusnya didalam
طب ثم صل رحما تفزضف ذانعم#دع سوءظن زرشريفاللكرم

Lam pertama dinamakan qamriyah #
lam kedua dinamakan syamsiah
Izhar nyatalah lama fi’lin muthlaqa #
seperti qul na’am waqulna waltaqo

IDGHAM MUTAMATSILAIN ,MUTAQARIBAIN DAN MUTAJANISAIN

Dua huruf jika akur pada sifat #
dan makhrajin mitslaini yakni sepakat
Jika dua makhraj datang berhampiran #
dan disifat bersalahan dinamakan

Mutqaribain tapi jika bersamaan #
di makhrajin dan disifat bersalahan
Dinamakan mutjanisain jika mati #
awal huruf idgham shagir di dapati

Jika dua hurufnya berbaris benar #
lah namanya idgham kabir yakni besar

MACAM-MACAM MAD

Dan mad ada yang asli dan far’i #
yang pertama dinamakan thabi’i
Tidak dihentikan sebab datang #
dengan tiadanya huruf tak terdatang

Mutlak huruf lainnya hamzah aw sukun #
mengiringi mad fattabi’i ya yakun
Mad kedua far’iyu terhenti atas #
hamzah atau sukun semata-mata pas

Hurufnya tiga tersusun pada lafaz #
wayin di nuhiiha misalnya terhafaz
Jar sebelum ya dlam sebelum wawi qoth #
fathah tetap sebelum alif mesti syarat

Jadi huruf lin ya sama wawin rata #
in sakana dan sebelum fathah nyata

HUKUM MAD BERSAMA HAMZAH

Mad didalam kitab suci tiga hukum #
itul wujubu waljawazu walluzum
Mad wajibun muttasilun bila jitu #

hamzah mengiring mad dikalimah satu
Mad jaizun munfashilun dua wajah #
bila mana masing-masing di kalimah

Bersamaan in ‘aradlassukuunu #
pada waqaf seperti nasta’iinu
Bila ada hamzah datang mendahulu #
mad ternama lah mad badal ka’amanu

Mad lazimun tiga alif sukun tetap #
mengiringi mad diwashal dan di waqaf

MACAM-MACAM MAD LAZIM

Empat cukup keterangan mad lazimi #
karna ada harfiy ada yang kalimiy
Masing-masing mukhaffafun mutsaqqalun #
maka ini empat nyata mufasshalu

Maka jika dikalimah sukun datang #
serta huruf mad bernama kilmi terang
Jika pada huruf tsulasiy terdapat #

mad menengahi namanya harfiy tepat
Jika didghamkan mutsaqqalun nyata #
jika tidak maka mukhaffafun rata
mad lazimun harfiy pada awal surat #

didelapan huruf adanya terdapat
Kumpul pada katanya kam asal naqash #
dan ‘ain dua wajah nyata madnya akhas
Dan yang lain huruf tsulatsiy ta alif #

madnya thabi’iy dibaca satu alif
Itu pula pada fawatihissuar #
kumpul dihayyin taahirin nyata benar
Majmu’ fawatihissuar empat belas #
shilhu suhairun man qata’ka hai awas

Cukup dengan hidayatillahi shamad #
nazham batu ngampal atas yang di qasad
Bermi meterjemah dengan rajaz arab #
dan terhias dengan lisan orang arab

Diterjemah oleh otak luar jasad #
tahan tetap tanpa pikirkan di jasad

Wahai adik hai saudara hai saudari #
coba ukur ini syair kanan kiri
Mustaf’ilun mustaf’ilun mustaf’ilun #
mustaf’ilun mustaf’ilun mustaf’ilun

Moga tuhan yang bersifat rahman rahim #
mengurnia faham jelas jadi alim
puji ilahi dan solat serta salam #
atas nabi dan semua alattamam.

Demikianlah lirik Nazham Batu Ngompal selamat membaca.

Menasional.com menyajikan berita virtual dengan gaya penulisan bebas dan millenial. Wujudkan mimpimu, Menasional bersama kami

Dapil NTB 2